Adatkezelési nyilatkozat

http://fridaywinery.com hatályos ettől a naptól: 2020. december 15.

1, Az adatkezelő neve

 GreenFlag Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)

2, Az adatkezelő székhelye cégjegyzékszáma, adószáma

székhelye:                 8000 Székesfehérvár Zichly liget 7. ½

cégjegyzékszáma:     07 09 004798

adószáma:                 11453574-2-07

3, Az adatkezelő elérhetőségei

telefon: 06-30-9693516; e-mail:info@greenflag.hu 

honlap:www.fridaywinery.com  (a továbbiakban: honlap)

4, Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

NAIH-84122/2015

5, Az adatkezelés helye

Az adatkezelés a felhasználók (a továbbiakban: felhasználó vagy felhasználók) önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása, illetve regisztrációja alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználóak esetében. A regisztráció és az adatkezelés helye:www.fridaywinery.com

6, Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezéseivel, illetve a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat) összhangban a személyes adatok kezelését az adatkezelő kizárólag a felhasználók önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulása alapján végzi.

A felhasználó a weboldalon történő megrendelés kitöltésével kijelenti, hogy a Szabályzatot megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A felhasználó a weboldalon történő megrendelés kitöltésével tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze, és a Szabályzatban rögzített módon felhasználja. A felhasználó személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően tájékozódott, ahhoz önkéntesen és határozottan hozzájárul, továbbá személyes adatainak kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja.

7, A kezelt adatok köre

  • családi- és utónév (nem magánszemély esetén: szervezet megnevezése),
  • kapcsolattartó családi- és utóneve,
  • email cím,
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám

-e-mail cím.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8, Az adatkezelés célja

8.1.     Az internetes vásárlás lehetősége

8.2.     A felhasználó olyan szolgáltatásokat érhet el a honlap használata során, mint a rendelések nyomon követése, törzsvásárlói kedvezmények igénybevétele, egyedi tájékoztatók, ajánlatok.

8.3.     A felhasználók részére a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos hírlevél kiküldésének lehetősége.

8.4.     Az adatkezelő és a felhasználók közötti kommunikáció, valamint interakció dokumentálása, rögzítése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott írásbeli hozzájárulása esetén ad át. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az esetleges, infotv. vagy egyéb jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.

9, Az e-mail címek felhasználása

9.1.  Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a jelen szabályzatban meghatározott módon használja fel (tájékoztató, hírlevél vagy reklám) e-mail küldésére.

9.2.  Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználók azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9.3.   A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a felhasználók kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

10, Az adatkezelés módja

Az adatkezelés elektronikus úton történik. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

11, Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A leiratkozás az alábbi e-mail címre küldött, a leiratkozás szándékát jelző levélben történik: info@greenflag.hu.

12, Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az EU területén az adatkezelőnél telepített, 24 órás őrzéssel védett, szervereken tároljuk.

13, A Szabályzat elérhetősége és módosításának lehetősége

A Szabályzat awww.fridaywinery.com oldalon elérhető.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.

14, A felhasználóak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@greenflag.hu  címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a felhasználó. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15, Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá az infotv. rendelkezései szerint kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) közremûködését. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az adatkezelő munkatársát az info@greenflag.hu  e-mail címen.

16, Egyéb rendelkezések

Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 Székesfehérvár, 2020.12.14.